Všeobecné obchodné podmienky platné od 1. Apríla 2021

 
 

PDF na stiahnutie v angličtine 

 

1. Všeobecné

a)    Všetky ponuky, zákonné transakcie, predaje a dodávky tovaru a všetky ďalšie služby, vrátane ponúk, zákonných transakcií, predajov a dodávok tovaru a služieb prostredníctvom online obchodu medzi Shimadzu Handelsgesellschaft m.b.H. spoločnosťou založenou podľa rakúskeho práva a so sídlom Laaer Strasse 7-9, A-2100 Korneuburg, Rakúsko, zapísanú v obchodnom registri Krajského súdu v Korneuburg HRB 1089 dňa 13.5. 1999 pod spisovým čísoem 10 konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka, sídlo: Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 31 363 237, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 306/B („Shimadzu“) a kupujícím z radu podnikateľov („Kupující“) musí být založený na následujúcich všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Shimadzu („VOP“).

b)   Týmto sú riešené akékoľvek podmienky  nákupu, dodávok a platby Kupujúceho („VOP Kupujúceho“), ktoré sú v rozpore. VOP Kupujúceho, akákoľvek dohoda o podmienkach, ktoré sa líšia od VOP alebo sa od VOP a/alebo dodatkov ku VOP odchyľujú, vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Shimadzu, v opačnom prípade platí výhradne VOP.

c)    VOP Kupujúceho sa neuplatnia ani vtedy, keď sú zahrnuté v písomnom potvrdení od Kupujúceho zaslaného po našom potvrdení objednávky a my sme nevzniesli žiadne námietky. Naše mlčanie sa bude považovať za odmietnutie VOP Kupujúceho. 

d)    Ústne prehlásenia, sľuby, dohody o zabezpečení a/alebo dohody odchyľujúce sa od VOP, zvlášť prevedené telefonicky, vyžadujú písomné potvrdenia Shimadzu, aby boli právne účinné. 

e)    Aj v prípade rozporu v predchádzajúcich vzájomných zmluvných prehláseniach alebo v písomnom potvrdení bude zmluva uzavretá prijatím našej dodávky alebo iných služieb výlučne a vždy v súlade s našimi VOP.

f)    VOP platí taktiež pre následné transakcie, dodávky tovaru, služieb a pre opravné dodávky a služby, aj keď to nebolo príslušnému zmluvnému partnerovi výslovne zdôraznené. Shimadzu si však vyhradzuje právo VOP kedykoľvek zmeniť.

g)    Aktuálnu verziu VOP je možné zobraziť na domovskej stránke www.shimadzu.sk, kde je možné ju stiahnuť a uložiť. 

2. Ponuky

a)    Všetky ponuky urobené spoločnosťou Shimadzu sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť a sú nezáväzné, pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak. 

b)    Objednávky Kupujúceho, vrátane objednávok Kupujúceho v internetovom obchode sú záväzné. Zmluva medzi Kupujúcim, ktorý zadal objednávku (v internetovom obchode kliknutím na tlačidlo „príkaz k platbe“ v poslednom kroku procesu objednávky) a Shimadzu bude uzavretá až po prijatí objednávky spoločnosťou Shimadzu, ktoré sa uskutoční buď (i) predaním alebo zaslaním písomného potvrdenia objednávky, (ii) potvrdzovacím podpisom objednávky spoločnosťou Shimadzu, (iii) podpísaním samostatnej zmluvy spoločnosťou Shimadzu alebo (iv) plnením alebo dodaním tovaru a/alebo služieb objednaných Kupujúcim Kupujúcemu (každý z úkonov uvedených v bodoch (i) až (iv) „Potvrdenie objednávky“).

c)    Ilustrácie a nákresy súvisiace s našimi výrobkami, ako aj informácie a údaje obsiahnuté v katalógoch, brožúrach, reklamnej literatúre atď. („informácie v brožúrach“) predstavujú len orientačné hodnoty a sú relevantné len v prípade, že na ne bude výslovne odkazované v potvrdení. Informácie v brožúrach v žiadnom prípade nepredstavujú záruky určitých vlastností alebo uistenie o nich. Záruky a uistenia budú dohodnuté len písomne a ako také označené. O vadu v zmysle sekcie 922 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, rakúskeho občianskeho zákonníku) sa bude jednať vzhľadom k informáciám v brožúrach len vtedy, ak sa skutočná vlastnosť odchýli, a to nielen nepatrne, od vlastností popísanej v informáciách v brožúrach. 

3.    Registrácia v internetovom obchode a spracovanie osobných údajov.

a)    Kupujúci si môže objednať tovar v internetovom obchode Shimadzu („internetový obchod“) ako registrovaný užívateľ. Kupujúci je registrovaným užívateľom, pokiaľ sa Kupujúci prihlási k účtu internetového obchodu pomocou e-mailovej adresy a hesla, ktoré si pri registrácií pred alebo počas objednávky slobodne zvolí. Z registrácie neplynie žiadna povinnosť zakúpiť tovar ponúkaný spoločnosťou Shimadzu. 

b)    Kupujúci je povinný udržovať heslo svojho účtu v internetovom obchode v tajnosti a za žiadnych okolností ho nesprístupniť tretím osobám, t. j. osobám mimo spoločnosti alebo osobám v spoločnosti Kupujúceho, ktoré nie sú oprávnené Kupujúceho zastupovať. 

c)    Kupujúci môže registráciu kedykoľvek zmazať pod položkou ponuky „môj účet“. 

d)    Pokiaľ sa informácie poskytnuté Kupujúcim zmenia, je za ich aktualizáciu zodpovedný sám Kupujúci. Všetky zmeny je možné uskutočniť online po prihlásení pod položkou ponuky „môj účet“. 

e)    Informácie o spracovaní osobných údajov, nájdete v našich informáciách o ochrane údajov, ktoré sú k dispozícií na nasledujúcom odkaze www.shimadzu.sk/privacy-policy

4. Ceny

a)    Pokiaľ nie je dohodnuté inak, jedná sa o ceny z Korneuburgu, bez zákonom stanovenej DPH, nákladov na balenie a dopravu. Sú založené na nákladoch spoločnosti Shimadzu v dobe uzatvorenia zmluvy. Pokiaľ je dodacia lehota dlhšia ako 4 mesiace, je Shimadzu oprávnená účtovať Kupujúcemu náklady na dodatočne zavedené alebo zvýšené clá, dane, poplatky, platby, náklady na prepravu a/alebo na energie, mzdy atď., alebo na zvýšenie nákupných cien Shimadzu v dôsledku zmien zmenových kurzov. 

b)    Pri objednávkach s hodnotou menšou ako 150 EUR čistého je Shimadzu oprávnená účtovať ďalšiu paušálnu čiastku 9,50 EUR čistého ako náhradu za spracovanie malej objednávky. 

5.    Zaslanie, preprava a poistenie 

a)    Riziko pri zaslaní a preprave objednaného tovaru nesie Kupujúci. To isté platí tiež napríklad v prípade dohody o platenom doručení zásielky, FOB alebo C&F (náklady a prepravné) a tiež v prípade, že výber dopravného prostriedku, prepravujúcej osoby a/alebo prepravnej trasy povedie Shimadzu. 

b)    Shimadzu je povinná uzavrieť poistenie prepravy len v prípade, pokiaľ to bolo písomne dohodnuté s príslušným Kupujúcim. Takéto poistenie bude uzavreté na žiadosť Kupujúceho. Z toho plynúce poistné a výdaje uhradí Kupujúci. 

6.    Termíny dodania

a)    Pokiaľ nie je písomne výslovne dohodnuté inak, dohodnuté termíny dodania a plnenia sú len orientačné a nie sú pre Shimadzu záväzné. 

b)    Dodacie lehoty začínajú plynúť od toho dátumu z nasledujúcich, ktorý nastane ako posledný:
-    Dátum potvrdenia objednávky;
-    Dátum splnenia všetkých technických, obchodných a finančných podmienok, ku ktorým je Kupujúci zaviazaný;
-    Dátum, kedy spoločnosť Shimadzu obdržala zálohu zloženú pred dodaním objednaného tovaru a/alebo vystavený akreditív alebo bankou záruku, pokiaľ existuje.

c)    Všetky dodávky závisia na tom, či Shimadzu obdrží svoje vlastné dodávky načas. 

d)    Zvláštne okolnosti, ako sú štrajky, odstávky prevádzky uložené zákonom alebo vládnymi orgánmi alebo spôsobené inými okolnosťami, ako sú pandémie alebo technické poruchy, prevádzkové obmedzenia, narušenia prevádzky, zákazy dovozu a vývozu, riešenie problémov s dodávateľmi Shimadzu a iné udalosti, ktoré Shimadzu nepredvída, udalosti vyššej moci a okolnosti, ktoré priamo alebo nepriamo narušujú dodávku alebo plnenie alebo im bráni, oslobodzujú spoločnosť Shimadzu od jej záväzku plnenia po dobu a v rozsahu narušenia prevádzky a prepravy z toho plynúcej, bez toho aby mal Kupujúci právo vyvodiť z toho akékoľvek nároky na úhradu škody. 

e)    Pokiaľ Shimadzu nedodrží dodaciu lehotu dohodnutú ako záväznú, má Kupujúci po uplynutí neúspešne primeranej odkladnej lehoty, nie kratšej ako 14 (štrnásť) pracovných dní, ktorá bude Kupujúcim stanovená písomne, právo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci má nárok na náhradu škody, len ak je vina na strane Shimadzu a odkladná lehota vyprší bez výsledku; v prípade ľahkej nedbalosti je škoda za omeškanie dodávky v prípade záväzne dohodnutej dodacej lehoty obmedzená 0,5 % (pol procenta) z kúpnej ceny vybavenia alebo časti vybavenia, ktorú nejde použít z dôvodu zlého načasovania dodávky v prípade zdravotnického vybavenia za každý celý týžden omeškania, maximálne však 5 % (päť percent). Nad rámec toho je spoločnost Shimadzu zodpovedná iba podľa bodu 10 písm. f) VOP

f)    Pokiaľ dôjde u Kupujúceho k omeškaniu pri prijatí alebo je prijatie oneskorené, či znemožnené v dôsledku konania alebo opomenutia konania, ktoré je povinnosťou Kupujúceho, napríklad v súvislosti s objednávkami alebo prepravnými procesmi alebo s prijatím predmetu nákupu alebo iným spôsobom, stáva sa dohodnutá kúpna cena alebo nezaplatená zostávajúca kúpna cena po uplynutí odkladnej lehoty v každom prípade splatnou. Okrem toho zostávajú nedotknuté právne účinky omeškania pri prijatí, najmä podľa sekcie 1419 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch; rakúskeho občianskeho zákonníku), ako aj nárok na ďalšiu náhradu škody. Dočasné uloženie predmetu nákupu, podľa uváženia spoločnosti Shimadzu, je na náklady a riziko Kupujúceho.

7.    Fakturácie a platba

a)    Naše faktúry sú splatné bez odpočtu do 30 dní od vystavenia. Kupujúci nemá ani v prípade predčasnej platby nárok na odpočet zľavy. Zmenky a šeky, ktoré nie je Shimadzu povinná prijať, sú poskytované len kvôli plneniu, takže platba nie je prevedená, pokiaľ nebude prijatá platba v hotovosti a nebudú tu už žiadne dôsledky omeškania 

b)    Pri čiastkových faktúrach sa budú platobné podmienky stanovené pre celkovú objednávku uplatňovať obdobným spôsobom. Čiastočné dodávky môžu byť v každom prípade fakturované samostatne. 

c)    V prípade omeškania s platbou bude za dohodnutý považovaný úrok z omeškania v súlade so sekciou  UGB (Unternehmensgesetzbuch; rakúskeho obchodného zákonníku), pričom  príslušná základná úroková sadzba bude minimálne nula. Náklady na zapojenie právnika, ktoré vzniknú v prípade omeškania – pokiaľ boli primerané a nevyhnutné – nesie Kupujúci v súlade s RATG (Rechtsanwaltstarifgesetz; rakúskym zákonom o zákonných tarifách). Konkrétne nesie tieto náklady Kupujúci v rámci náhrady škody. Okrem toho je možné za každú výzvu požadovať náhradu výdajov vo výške 25 EUR. 

d)    Shimadzu má právo úplne alebo z časti odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody za neplnenie v tomto ohľade, pokiaľ Kupujúci mešká s platbou a nedodržal lehotu splatnosti jeden týždeň po uplynutí dátumu splatnosti stanoveného spoločnosťou Shimadzu. Odstúpenie od zmluvy spoločnosťou Shimadzu neovplyvní nároky na náhradu škody spoločnosti Shimadzu (napríklad za zbytočné výdaje, ušlý zisk atď.)

e)    Pokiaľ sa po uzatvorení kúpnej zmluvy výrazne zhorší finančná situácia Kupujúceho alebo pokiaľ Shimadzu následne zistí, že finančná situácia Kupujúceho je výrazne horšia, než spoločnosť Shimadzu predpokladala, má Shimadzu nárok podmieniť dodávku predchádzajúcim splnením všetkých platobných povinností Kupujúceho, plynúcich tiež z ďalších objednávok a dodávok Shimadzu. Pokiaľ už bola dodávka prevedená, je spoločnosť Shimadzu oprávnená získať tovar späť a/alebo ho zadržať, pokiaľ nebudú splatené všetky platobné povinnosti Kupujúceho. To platí bez ohľadu na to, či boli k týmto pohľadávkam poskytnuté Shimadzu záruky, najmä zmenky, ktorých platnosť vyprší neskôr. Ustanovenie tohto odstavca sa rovnako použije, pokiaľ Shimadzu prijala zmenky a Shimadzu následne obdrží nepriaznivé informácie o finančnej situácií príjemcu alebo vystaviteľa. 

f)    Kupujúci môže započítať len svoje nesporné alebo právne uznané pohľadávky voči pohľadávkam spoločnosti Shimadzu, ale za žiadnych okolností nie voči protipohľadávkam z iných zákonných transakcií. Kupujúcemu neprináleží zdržovacie právo. 

8.    Výhrada vlastníctva

a)    Shimadzu si ponecháva nárok na všetok tovar dodaný Shimadzu až do úplného zaplatenia príslušných čiastok na faktúre plus úroky a náklady. Shimadzu má právo určiť, ktoré časti platieb celkových záväzkov na účet Kupujúceho, majú byť pripísané. 

b)    Pokiaľ je dodávaný tovar spojený s iným hnuteľným predmetom takým spôsobom, že je ho možné považovať za neoddeliteľnú súčasť nového predmetu, Kupujúci týmto udeľuje spoločnosti Shimadzu pomerné spoluvlastníctvo nového predmetu. Kupujúci bude vlastniť nový predmet menom spoločnosti Shimadzu. 

c)    Kupujúci môže ďalej predávať zmluvný tovar dodávaný Shimadzu – za predpokladu, že nie je v omeškaní s platbou kúpnej ceny – v riadnych obchodných transakciách s výhradou vlastníckeho práva voči platbe v hotovosti alebo zmenkou. Pokým je tovar s výhradou vlastníckeho práva u Kupujúceho, bude ho uchovávať pre Shimadzu s náležitou starostlivosťou riadneho obchodníka. 

d)    Pokiaľ Kupujúci predá tovar s výhradou vlastníckeho práva spolu s inými, postúpi týmto Kupujúci Shimadzu nároky vyplývajúce z ďalšieho predaja ponechaného tovaru v plnej výške a v prípade predchádzajúceho spracovania alebo zmiešania s tovarom, ktorý nepatrí Shimadzu, vo výške hodnoty spracovaného tovaru s výhradou vlastníckeho práva, ako je uvedené na príslušnej faktúre medzi Shimadzu a Kupujúcim. Pokiaľ je takýto predaj tovaru prevedený spolu s iným tovarom, ktoré nedodáva Shimadzu za celkovú cenu, Kupujúci týmto postúpi Shimadzu svoj nárok na kúpnu cenu v rozsahu hodnoty tovaru s výhradou vlastníckeho práva fakturovanej Shimadzu Kupujúcemu. V každom z vyššie uvedených prípadov sa Kupujúci, ktorý predá tovar s výhradou vlastníckeho práva v súlade s ustanovením 8. písm. f) VOP, zaväzuje zodpovedajúcim spôsobom to uviesť vo svojich účtovných knihách a na súvisiacich faktúrach. 

e)    Na žiadosť Shimadzu je Kupujúci povinný informovať dlžníka tretej strany o postúpení spoločnosti Shimadzu s uvedením výšky pohľadávky Shimadzu. Musí poskytnúť Shimadzu všetky informácie potrebné k uplatneniu práv Shimadzu a musí predať všetky príslušné dokumenty. Pokiaľ hodnota nárokov postúpených Shimadzu prekročí celkový nevysporiadaný nárok Shimadzu voči Kupujúcemu o viac ako 20 % (dvadsať percent), je spoločnosť Shimadzu povinná na žiadosť Kupujúceho previesť prebytočnú časť. 

f)    Zástava, prevod pre zaistenie záväzku a postúpenie formou zástavy tovaru s výhradou vlastníckeho práva Shimadzu, ako aj práv, na ktoré má Shimadzu nárok a iného disponovania Kupujúcim, ktoré narušuje práva Shimadzu, nie je dovolené. Zapojenie tretích strán – či už sa jedná o podmienené komodity, pohľadávky postúpené spoločnosti Shimadzu alebo práva stanovené podľa predchádzajúcich odstavcov - musí byť Kupujúcim okamžite nahlásené Shimadzu, zo zaslaním všetkých dokumentov nevyhnutných k zapojeniu. Všetky náklady na zapojenie vynaložené spoločnosti Shimadzu ponesie Kupujúci. 

g)    V prípade oneskorenia s platbou má spoločnosť Shimadzu právo zvoliť si, či uplatnenie výhrady vlastníckeho práva vykoná v rámci odstúpenia od zmluvy alebo pri zachovaní zmluvy. Pokiaľ nie je uplatnenie výslovne urobené v rámci odstúpenia od zmluvy, nebude sa považovať z odstúpenie od zmluvy. 

h)    Shimadzu má právo, po uplatnení práva na spätné odkúpenie podľa ustanovení 8 VOP, predať predmet kúpy na voľnom trhu („predaj na voľnom trhu“) započítaním voči nároku na kúpnu cenu („nárok na kúpnu cenu 1“). Akýkoľvek zostávajúci rozdiel medzi nárokom na kúpnu cenu 1 voči prvému Kupujúcemu a kúpnou cenou z predaja na otvorenom trhu vráti pôvodný Kupujúci spoločnosti Shimadzu vo výške odpovedajúcej škode plus úrok. V prípade predaja na voľnom trhu má Kupujúci právo menovať potencionálnych záujemcov. Okrem toho je spoločnosť Shimadzu povinná informovať Kupujúceho pred uzatvorením zmluvy s treťou osobou a uviesť kúpnu cenu a Kupujúci má možnosť do siedmych dní menovať lepšieho záujemcu, pričom  Shimadzu musí dostať záväznú ponuku ešte v stanovenej lehote. Predaj na voľnom trhu bude vykonaný len tomu, kto predloží  najlepšiu ponuku.

9.    Softwarové licenčné podmienky

Pokiaľ Shimadzu poskytuje Kupujúcemu v súvislosti s predajom tovaru, zariadenia a vybavenia („zakúpený hardware“) tiež software operačného systému alebo užívateľský software (akákoľvek forma tiež nazývaná „software“), platia nasledujúce licenčné podmienky:

a)    Shimadzu udeľuje Kupujúcemu len neprenosné a nevýhradné právo používať software spolu s písomnou dokumentáciou v spojení so zakúpeným hardwarom pre interné použitie. Duplikácia software je povolená len pre účely zálohovania. Kupujúci nie je oprávnený kopírovať software pre iné účely, prevádzať software tretím osobám alebo akýmkoľvek iným spôsobom šíriť software. Akékoľvek rozšírenie alebo modifikácia softwaru plánovaná Kupujúcim, ako aj akýkoľvek iný zásah do programu softwaru, musí byť Shimadzu zavčasu vopred písomne oznámený a nie je povolený bez výslovného súhlasu spoločnosti Shimadzu. 

b)    Všetky práva súvisiace so softwarom prináležia spoločnosti Shimadzu a najmä zostávajú výlučným duševným vlastníctvom Shimadzu v zmysle rakúskeho zákona o autorskom práve (Urheberrechtsgesetz), bez ohľadu na to, či je software patentovaný, inak chránený alebo chránený nie je. Akékoľvek zverejnenie softwaru alebo súvisiacich písomných materiálov tretím stranám vyžaduje predchádzajúci výslovný písomný súhlas spoločnosti Shimadzu. Okrem tejto sekcie 9 VOP platia licenčné podmienky použitia, pokiaľ existujú, odovzdávané so softwarom. 

c)    Licenčný poplatok za software je zahrnutý v kúpnej cene zakúpeného hardwaru.

d)    Spoločnosť Shimadzu je oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť ostávajúci licenčný vzťah s Kupujúcim ohľadne softwaru, pokiaľ Kupujúci porušuje vyššie uvedené licenčné podmienky a po varovaní toto porušovanie okamžite neukončí. 

10.    Záruka za chyby/ zodpovednosť

a)    Shimadzu poskytuje dvojročnú záruku na produkty dodávané spoločnosťou Shimadzu.

b)    Diely dodávané Shimadzu, u ktorých sa v dôsledku chybného materiálu alebo chybného spracovania preukážu chyby, budú podľa uváženia Shimadzu opravené v spoločnosti Shimadzu alebo v priestoroch zákazníka, alebo budú dodané nové diely (s vylepšením alebo na výmenu). Nepreberáme žiadnu záruku ani zodpovednosť za chyby spôsobené bežným opotrebovaním. Dôkazné bremeno ohľadom toho, že bola chyba prítomná už v dobe dodania, a že nebola spôsobená neodborným zaobchádzaním alebo vnútorným vplyvom nesie Kupujúci. To platí taktiež v prípade, že zmeny, nápravu alebo opravu vykonal Kupujúci alebo tretia strana bez písomného súhlasu Shimadzu. Použitie sekcie 924 vety 2 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch; rakúskeho občianskeho zákonníku) je po vzájomnej dohode vylúčené.

c)    V našich popisoch produktov pravidelne poukazujeme na to, že doba funkčnosti nami dodávaných zariadení závisí na zvláštnom účele a do veľkej miery na type a dobe používania, a tak môže byť potreba vymeniť určité diely, ktoré sa opotrebovávajú, v dlhších alebo kratších intervaloch. Na opotrebovanie dielu sa nevzťahuje záruka. 

d)    Zistenie chyby musí byť bezodkladne písomne oznámené, v prípade zistiteľných chýb do 8 (ôsmych) pracovných dní po dodaní, inak je nárok na  záruku a nárok na náhradu škody spôsobenej chybou a kvôli chybe vylúčený. V prípade reklamácie nie je Kupujúci oprávnený prevádzať na naše náklady akékoľvek zmeny alebo úpravy bez nášho súhlasu. Odmietnuté diely, ktoré sú v rámci záruky spoločnosťou Shimadzu nahradené, sa stávajú opäť majetkom spoločnosti Shimadzu. Pri vykonaných opravách alebo dodaných náhradných dieloch platí zodpovednosť len do uplynutia záručnej doby pre pôvodnú dodávku.  

e)    Pokiaľ sa oprava alebo výmena nepodarí (napr. pretože nie je možná, nedarí sa dvakrát alebo nie je v primeranej lehote úspešná), môže Kupujúci podľa svojho uváženia požadovať zníženie ceny alebo zrušenie zmluvy, pokiaľ sa nejedná len o drobnú chybu. Shimadzu preberá akúkoľvek ďalšiu záruku alebo zodpovednosť len v medziach bodu 10 písm. f) VOP. 

f)    Shimadzu zodpovedá len za škody vzniknuté v dôsledku úmyselného jednania alebo hrubej nedbalosti pri porušení povinností zo strany Shimadzu alebo niektorého z jej právnych zástupcov alebo poverených osôb. Zodpovednosť spoločnosti Shimadzu za ľahkú nedbalosť je vylúčená. Všetky dôsledky zodpovednosti Shimadzu za finančné straty Kupujúceho sa obmedzujú na čiastku príslušnej kúpnej ceny. 

g)    Všetky záručné nároky a nároky na náhradu škody spôsobené chybami dodávky alebo služby je nutné – pokiaľ nie je chyba spoločnosti Shimadzu vyslovene uznaná – uplatniť na súde do jedného roka od uplynutia zmluvne stanovenej záručnej doby, inak budú nároky neplatné. 

11.    Doplňujúce ustanovenia

a)    Pokiaľ budú jednotlivé ustanovenia VOP neplatné alebo sa stanú neplatnými, neovplyvní to platnosť zostávajúcich ustanovení VOP a zmluvy založenej na týchto VOP alebo zahrňujúce tieto VOP (v týchto VOP „zmluva“). Neúčinné ustanovenia budú nahradené účinnými ustanoveniami, ktoré sa z ekonomického hľadiska, čo najviac blížia zamýšľanému účelu. 

b)    VOP a zmluva a jej plnenie sa riadi výhradne rakúskym právom s výnimkou kolíznych noriem rakúskeho medzinárodného súkromného práva. Použitie dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je vylúčené. 

c)    Miestom plnenia a platby je Korneuburg, Rakúsko.

d)    Výlučným miestom jurisdikcie pre všetky nároky vyplývajúce z týchto VOP a zo zmluvy a jej plnenia je Korneuburg, Rakúsko, pod podmienkou, že Shimadzu môže rovnako zvoliť ako miesto jurisdikcie bežné miesto jurisdikcie Kupujúceho. 

SHIMADZU Handels GmbH
sídlo:
Laaer Strasse 7-9, A-2100 Koreunburg/Wien, Rakúsko
zapísaná u Krajského súdu Korenburg HRB 1089 dňa 13.5. 1999 so spisovým číslom 10
podnikajúca na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky:
SHIMADZU SLOVAKIA
organizačná zložka
Röntgenova 28
851 01  Bratislava

IČO: 31363237
DIČ:2020296300
IČ DPH: SK2020296300
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 306/B

 

Top of This Page