Vlastníkom www.shimadzu.sk a zodpovedným je:

SHIMADZU SLOVAKIA, org. zložka

Röntgenova 28
851 01 Bratislava

Vedúci organizačnej zložky

Ing. Robert Kaubek

Zápis v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 306/B
IČO 31363237
IČ DPH SK 202 029 6300

Kontakt:

Tel:  + 421(0)2 4820 0081
Fax.: +421(0)2 4820 0085
E-mail: info@shimadzu.eu.com
Web: www.shimadzu.sk

 

Nepovoľujeme použitie týchto imprint informácií ako tel. číslo a e-mail na nevyžiadanú reklamu alebo prieskum trhu.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovatelia služieb zodpovedáme za vlastný obsah týchto webových stránok. Obsah týchto stránok je zostavený s maximálnou opatrnosťou. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť obsahu. Poskytovatelia služieb však nie sú povinní dohliadať na nimi poskytnuté alebo uložené informácie alebo hľadať dôkazy naznačujúce akúkoľvek nezákonnú operáciu.

Záväzky týkajúce sa odstránenia informácií alebo pozastavenia ich využívania zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tejto veci sa poskytuje iba v okamihu, keď dôjde k zisteniu konkrétneho porušenia zákona. Neoprávnený obsah bude okamžite odstránený, keď sa o ňom dozvieme.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky. Nemáme žiadny vplyv na obsah týchto stránok. Preto nemôžeme prevziať záruku za obsah týchto stránok. V takom prípade sú za ich obsah zodpovední prevádzkovatelia odkazovaných stránok alebo poskytovatelia.

V čase vytvorenia odkazu boli stránky, na ktoré sa odkazuje, skontrolované kvôli možným právnym nezrovnalostiam. Trvalá inšpekcia odkazovaných stránok nie je možná bez primeraného náznaku, že došlo k porušeniu zákona. Neoprávnené odkazy budú okamžite odstránené, keď sa o nich dozvieme.

Autorské práva

Obsah a ďalšie zverejnené informácie na týchto webových stránkach (napr. údaje, usporiadanie, zdrojový text, softvér, obsah, funkčnosť, zvuk, zoznamy odkazov, databázy, animované obrázky atď.) podliehajú slovenskému autorskému právu.

Súbory na stiahnutie a kópie týchto stránok sú povolené iba na súkromné použitie. Komerčné použitie nášho obsahu bez nášho súhlasu je nezákonné. Reprodukcia, úprava, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo obmedzenia autorského zákona si vyžaduje písomný súhlas autora. Reprodukcia stránok, textov a/alebo jednotlivých článkov nie je povolená, pokiaľ nie sú reprodukované v plnom rozsahu bez akýchkoľvek úprav obsahu alebo pridania komentárov. Výnimkou z tejto požiadavky sú cenové ponuky označené ako také a doplnené odkazom na ich zdroj.

Ochranné známky, patenty

Ochranné známky (™ ), registrované ochranné známky (®) a patenty sú chránené zákonom a patria spoločnosti Shimadzu Europa GmbH alebo príslušným vlastníkom. Ochranné známky a patenty sa nemôžu používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa.

Európske sídlo

Shimadzu Europa GmbH

Albert-Hahn-Straße 6-10
D-47269 Duisburg

T +49 (0)203/7687-0
info@shimadzu.eu

Top of This Page